Aktuality

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
vás pozýva na workshop a sprievodný program
Trendy a realita v odpadovom hospodárstve
v dňoch 19.11.2019 – 20.11.2019
do Penziónu PANDA, Slnečná 706/3, Turčianske Teplice (http:/penzionpanda.sk/)
v rámci projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“,
kód ITMS2014+: 304031C555

PROGRAM WORKSHOPU:

Rozvojová Agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. - ako Vedúci partner (VP) v projekte s názvom: „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555) začala spoločne s partnermi projektu dňa 01.02.2018 realizáciu jeho aktivít

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia Partnerstva Horného Turca, ktoré sa uskutoční

5. novembra 2015 o 15,00 h. v zasadačke Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach/

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov Partnerstva Horného Turca
3. Informácia o stave prípravy integrovanej stratégie LEADER/CLLD v rámci programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020
4. Vízia rozvoja územia
5. Diskusia
6. Záver

Ing. Eva M a l i š o v á, v.r.
predsedníčka PHT

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia Partnerstva Horného Turca, ktoré sa uskutoční

5. novembra 2015 o 15,00 h. v zasadačke Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach/

s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov Partnerstva Horného Turca
3. Informácia o stave prípravy integrovanej stratégie LEADER/CLLD v rámci programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020
4. Vízia rozvoja územia
5. Diskusia
6. Záver

Ing. Eva M a l i š o v á, v.r.
predsedníčka PHT