„Sieť inteligentných samospráv prihraničia“

Rozvojová Agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. - ako Vedúci partner (VP) v projekte s názvom: „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555) začala spoločne s partnermi projektu dňa 01.02.2018 realizáciu jeho aktivít

Partneri realizovaného cezhraničného projektu:
HCP - Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci (ČR)
PP1 - OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ (SR)
PP2 - Miestna akčná skupina Horný Liptov (SR)
PP3 - Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia (SR)
PP4 - Místní akční skupina Opavsko, z.s. (ČR)
PP5 - Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. (ČR)

Projekt zabezpečuje prenos najlepšieho know - how v oblasti efektívnej verejnej správy, efektívneho využívania zdrojov a zachovania a propagácie hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí. Zrealizuje sa viacero spoločných vzdelávacích a výmenných aktivít, ktoré zabezpečia subjekty, zakladateľmi a členmi ktorých sú územné samosprávy v partnerstve s ostatnými miestnymi a regionálnymi aktérmi. V rámci projektu sa zrealizuje spektrum spoločných cezhraničných workshopov súvisiacich s problematikou životného prostredia vrátane prírodného a kultúrneho dedičstva doplnených o vybrané pilotné aktivity na území partnerov, spoločných verejných aktivít v kultúrno - rekreačnej/športovej oblasti, resp. aktivít podporujúcich identitu a tradície
Každý workshop, ako aj každá doplňujúca výmenná aktivita, či aktivita zameraná na šport, rekreáciu a podporu identity a tradícií budú realizované spoločne za účasti zástupcov siedmich partnerov projektu z oboch strán hranice. Osobitne u workshopov boli prísne dohodnuté zásady cezhraničnej spolupráce pri ich realizácii, a to účasť zástupcov všetkých partnerov na každom workshope, zabezpečenie prednášajúcich z oboch strán hranice a návšteva príkladu dobrej praxe zástupcami partnerov z oboch strán hranice.

Všetci partneri zabezpečia podklady do mapy dobrých riešení a taktiež všetci budú prispievať dôležitými informáciami do skupiny vytvorenej na dostupnej sociálnej sieti. Vytvorená mapa bude partnermi distribuovaná všetkým ich členom a tak sa vytvorí priestor pre podstatné rozšírenie informácií o príkladoch tej najlepšej praxe na oboch stranách hranice. Online verzia mapy a vytvorená skupina na sociálnej sieti otvorená pre kohokoľvek ešte rozšíria možnosti dostupnosti informácií.

Termín realizácie projektu: 01.02.2018 – 31.01.2020
Poskytnutý príspevok z EFRR: 151 886,41 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, link: http://www.sk-cz.eu/

„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“