Zmeny v odpadovom hospodárstve

Na základe získaných informácii z celkovej motivácie a spolupráce z jednotlivých samospráv ako aj uplatňovaním získaných skúseností ostatných účastníkov projektu bola využitá aj iná forma spolupráce, čo bolo umocnené aj potrebou spoločenskej situácie vzhľadom na to, že bolo obmedzené priame stretávanie sa na prípravných a realizačných aktivitách kovidových opatrení, čo viedlo k vyššiemu využívaniu elektronickej komunikácie, čo je ako jeden z motivačných výstupov vlastnej realizácie projektu. Taktiež bolo zavedené ešte výraznejšie monitorovanie používaných vstupov do vlastnej činnosti kde došlo k výraznému obmedzeniu komunikácie a iných činností v zabezpečovaní priebežných vlastných aktivít. Výrazným spôsobom boli do praxe zavádzané získané skúsenosti iných účastníkov projektu predovšetkým z hľadiska spolupráce pri znižovaní ukladania odpadu na skládke. Niektoré získané skúsenosti v nakladaní s odpadom priamo u jeho zdroja a taktiež následnom legislatívnom a taktiež výkonnom charaktere činnosti samospráv v danej oblasti došlo k zavedeniu opatrení, ktoré zvýšili podiel separovaných komodít a k výraznému zvýšeniu percentuálneho podielu vyseparovaných zložiek, pričom došlo k zvýšeniu u niektorých samospráv o viac ako 20% vyseparovaných komodít. Taktiež boli zavedené do praxe nové formy spolupráce a to i zavedením nových legislatívno-prevádzkových subjektov. Za dané obdobie, v rámci realizácie vlastných aktivít, bolo realizované rozšírenie skládky KO a to čo je veľmi významné, skládka prešla prehodnotením spĺňania najnovších legislatívnych požiadaviek a na základe výsledkov bola schválená, že sa jedná o skládku s požiadavkami bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.