Kontakty

PARTNERSTVO HORNÉHO TURCA
SNP 514/122
039 01 Turčianske Teplice

Ing.Milan Litva, štatutárny orgán PHT
Mb-tel. 0917 117473
E-mail: milan.litva@gmail.com
web: www.partnerstvoht.sk/pht

Ing. Eva Mališová, manažérka PHT
tel. č.043/492 2711
Mb-tel. 0905 307464
E-mail: malisovae@gmail.com
web: www.partnerstvoht.sk/pht

Rastislav Tarhaj, projektový manažér
Mb-tel. 0908 968 920
E-mail: rtarhaj@gmail.com

Registrovaný v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa: 12.03.2008 pod číslom VVS/1-900/90-31694
IČO: 420 63 141
DIČ: 202 257 8943
Adresa banky: PRIMA banka Slovensko, a.s., Turčianske Teplice, Číslo účtu: 2425161001/5600
IBAN: SK76 5600 0000 0024 2516 1001
SWIFT: KOMASK2X