Trendy a realita v odpadovom hospodárstve

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
vás pozýva na workshop a sprievodný program
Trendy a realita v odpadovom hospodárstve
v dňoch 19.11.2019 – 20.11.2019
do Penziónu PANDA, Slnečná 706/3, Turčianske Teplice (http:/penzionpanda.sk/)
v rámci projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“,
kód ITMS2014+: 304031C555

PROGRAM WORKSHOPU:

Utorok 19.11.2019
14:00 – 19.00 workshop Trendy a realita v odpadovom hospodárstve
1. Všeobecné súvislosti k problematike (Ing. Milan Litva)
2. Platná legislativa v SR (Ing. Milan Litva)
3. Takto to vidíme my (Mestský parlament mladých Turčianske Teplice)
4. Odpadové řešení na obcích a městech ČR (Ing. Robin Liška)
5. Príklady dobrej praxe (Ing. Anna Mikošková – ČR, Ing. Eva Mališová - SR)
6. Diskusia

19:00 večera, výmena skúseností s miestnymi starostami a účastníkmi workshopu

Streda 20.11.2019
9:00 Odchod účastníkov na prehliadku:
• Skládky TKO Horná Štubňa
• Vodného diela Turček

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V- A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020