Činnosť

Obec Mošovce pristúpila otvorene a dôsledne k práci na spoločnej stratégií. Na zasadnutí finančnej komisie dňa 10.6.2015 boli konzultované finančné rámce a nastavenia jednotlivých opatrení. Dôraz bol kladený na podporu rozvoja pracovných miest a zamestnanosti na vidieku. Zároveň boli dohodnuté aj personálne a technické otázky v rámci stratégie.

Mesto Turčianske Teplice je jediným mestom na území Partnerstva a je kľúčovým bodom pri prepojenosti a rozvoji celého územia. Vedenie mesta ako i poslanci preto zodpovedne pristúpili k zapojeniu sa k práci na stratégii. Z rokovania 28.5.2015 vzišlo množstvo podnetov ale i otvorených tém, ktoré sa postupne budú špecifikovať. Zároveň boli dohodnuté aj personálne a technické otázky v rámci stratégie.

Pracovná skupina zložená zo zástupcov podnikateľov, fyzických osôb a tretieho sektora sa zaoberala strategickou i návrhovou časťou stratégie CLLD. Spoločne sa hľadali odpovede na otázky spravodlivého nastavenia finančných zdrojov k jednotlivým prioritám. Pracovná skupina sa dňa 18.5.2015 dohodla na presadzovaní projektov, ktoré prinesú vytvorenie nových pracovných miest a využijú inovatívne technológie.

Pracovná skupina zložená zo zástupcov samospráv sa dňa 13.5.2015 zaoberala strategickou i návrhovou časťou stratégie CLLD. Spoločne sa hľadali odpovede na otázky spravodlivého nastavenia finančných zdrojov k jednotlivým prioritám. Pracovná skupina sa dohodla na presadzovaní spoločných projektov, ktoré spájajú obce , napríklad cyklotrasy, zastávky a pod.

Obec Háj podobne ako obec Rakša majú potenciál pre budovanie cyklotrás napojených na mesto Turčianske Teplice. V rámci PHSR ako aj v rámci Stratégie CLLD je to reálne využitie možností a skvalitnenia miestnej infraštruktúry. Uvedená stratégia bola prerokovaná 22.10.2014.

Obec Mošovce má viac ako 1000 obyvateľov a jej potenciál, predovšetkým z kultúrneho hľadiska a z hľadiska cestovného ruchu je nevyužívaný dostatočne. Zmeniť to chceme nastavením aktivít v cestovnom ruchu, modernizáciou zariadení v CR a spoluprácou s podnikateľmi prostredníctvom realizácie PHSR ale i stratégie CLLD Horného Turca. Dňa 9.9.2014 sa konalo zasadnutie, na ktorom bola prerokovávaná aj táto problematika.

Obec Rakša leží v blízkosti kúpeľného mesta Turčianske Teplice a jej infraštruktúr a je dôležitá pre vybudovanie cyklotrás a prepojenosti s mestom. V rámci Prístupu Leader/CLLD ako aj PHSR to na spoločnom rokovaní 24.6.2014 navrhli občania i poslanci. Tieto návrhy preto budú zapracované aj do stratégie CLLD Horného Turca.

Obec Jazernica je dôležitá z hľadiska školskej infraštruktúry na našom vidieckom území Partnerstva. Je spádovou obcou pre okolie a podpora do obnova budovy základnej školy a tried je nevyhnutná. Chýba tu ale telocvičňa, bez ktorej je škola nie plnohodnotná. To konštatovali aj poslanci a vedenie obce na našom spoločnom stretnutí dňa 6.6.2014. Preto sa spoločnými silami budeme snažiť prostredníctvom prístupu Leader zmeniť tento stav.

Obec Jasenovo je vstupnou bránou do územia Partnerstva horného Turca z juhozápadu a je kľúčovou obcou z hľadiska využívania podzemných a minerálnych vôd. Na jej území je prameň Zlatá studňa z Jasenova. Toto územie je dôležité pre plánovanie aktivít v prístupe Leader/CLLD. Preto sme spoločne s vedením obce a poslancami dňa 24.4.2014 mapovali potenciál pre ďalšie využitie.

Obec Rudno je rázovitou vidieckou obcou, ktorá má využiť svoj potenciál pre zvýšenie kvality života. Preto aj aktívni poslanci a vedenie obce sa na stretnutí dňa 11.4.2014 živo zaujímali a diskutovali pri príprave strategických dokumentov na obdobie rokov 2014-2020. Súčasťou plánovania bola aj prepojenosť PHSR obce so zámermi realizovanými na území Partnerstva horného Turca – Leader/CLLD.