Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Partnerstva horného Turca na schválenie integrovanej stratégie LEADER/CLLD, konaného dňa 29.1.2016 v Turčianskych Tepliciach.

1. OTVORENIE
Stretnutie otvoril a viedol predseda PHT Ing. Milan Litva. Zároveň oboznámil prítomných s programom zasadnutia, určil:
• za zapisovateľku rokovania Ing. Evu Mališovú
• za overovateľov zápisnice: MUDr. Ľubicu Mendelovú, JUDr. Karola Žirku

2. ZMENA STANOV A ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY PHT
Hlavným bodom programu bolo prerokovanie a schválenie úpravy Stanov PHT a organizačnej štruktúry na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti so žiadosťou o podporu v rámci výzvy č. 1MAS/PRV/2015.

3. DISKUSIA
V diskusii sa prítomní členovia podrobne informovali o postupe a požiadavkách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj o stave žiadosti o podporu v rámci uvedenej výzvy.

4. UZNESENIE
Účastníci Valného zhromaždenia PHT v závere tohto zasadnutia prijali nasledujúce uznesenie:

Uznesenie 1/2016

A. S c h v a ľ u j e
Úpravu Stanov PHT podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Prítomní: 34 Za: 34 Zdržali sa: 0 Proti: 0

B. S c h v a ľ u j e
Zmenu organizačnej štruktúru podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Prítomní: 34 Za: 34 Zdržali sa: 0 Proti: 0

C. U k l a d á
Zaslať zmenu Stanov PHT na schválenie Ministerstvu vnútra SR.
T. do 3.2.2016 Z.: Ing. Eva Mališová
Prítomní: 34 Za: 34 Zdržali sa: 0 Proti: 0

V Turčianskych Tepliciach, dňa 29.1.2016

Zapísala: Ing. Eva Mališová

Overili:
MUDr. Ľubica Mendelová ...........................................................

JUDr. Karol Žirko ...........................................................