Workshop: Trendy a realita v odpadovom hospodárstve

V dňoch 19. - 20.11.2019 sa uskutočnil workshop zameraný na odpadové hospodárstvo a jeho trendy v súčasnosti. Realizovaný v rámci projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“, kód ITMS2014+: 304031C555. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V- A Slovenska republika – Česká republika 2014-2020

PRVÝ DEŇ, 19.11.2019
Na workshope vystúpil konateľ združenia Ing. Milan Litva, ktorý v úvodnom slove predstavil všeobecné súvislosti v odpadovom hospodárstve. Poukázal na „zmeny klímy a energie“, ktorá má 3 podciele:
1. zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990
2. získať 20% energie z obnoviteľných zdrojov
3. 20 % nárast efektívnosti vo využívaní energie
Východiskom môže byť cirkulárna ekonomika. Na základe čoho upozornil:
- Cirkulárna ekonomika je viac ako recyklácia
- Cirkulárna ekonomika ide za hranice recyklácie, keďže je založená na obnovujúcom priemyselnom systéme vedúcom k zániku odpadu per se. Recykláciu môžeme poňať ako vonkajší obal celej cirkulárnej ekonomiky, vyžadujúci si väčšiu spotrebu energií ako vnútorný obal cirkulárnej ekonomiky, čo znamená predovšetkým opravu/úpravu, opätovné použitie či spracovanie.
- Cieľom nie je len vytvoriť zlepšenie životného cyklu a využitia samotného produktu, ale aj minimalizovať spotrebu energie.
- Budúcnosť ekonomického rastu je v znovuvyužití a znovuzavedení účelovosti tovarov a zdrojov a ich recyklácii.
- Udržateľnosť nie je dobrovoľná voľba; je to naša povinnosť. Nehľadíme na ňu ako na možnosť voľby, ale ako na nový spôsob života, novú ekonomiku, ktorá je neodvratná.
- Naším cieľom je, aby ľudia na Slovensku pochopili princípy cirkulárnej ekonomiky a svojimi každodennými aktivitami sa zapojili do takéhoto spôsobu fungovania spoločnosti.
V druhom vstupe vystúpili členky Mestského parlamentu mladých Turčianske Teplice Amira Musová a Adela Lešková s prieskumom medzi mládežou pod názvom Takto to vidíme my.
Vo svojom vystúpení uviedli, že téma ekológie a zodpovedného environmentálneho správania sa skloňuje v poslednom období často, zaujala aj ich. Preto vymysleli výskum,
ktorý následne spracovali. Otázky tvorili v záujme byť mladým čo najbližšie a aby vychádzali z praktického života. Zaujímalo ich, ako to aktuálne vidia mladí. Oslovili 3 školy na území nášho mesta – GMG, ZŠ Školská a SOŠPg, ktorým doručili dotazník, a ten žiaci týchto škôl vyplnili a následne zozbierané údaje vyhodnotili.
Vzorku respondentov tvorilo 216 žiakov, z toho 89 chlapcov a 127 dievčat. Informovali sa aj o tom, či respondenti žijú na dedine alebo v meste, pretože predpokladali nejaké súvislosti v závislosti od miesta bydliska. Dotazník si rozdelili na tri časti podľa toho, čoho sa otázky týkali. Zamerali sa na využívanie vody, triedenie odpadu a využívanie
plastov. Na záver skonštatovali, že mládež v našom meste sa z ich pohľadu v rámci možností správa zodpovedne k životnému prostrediu a je uvedomelá v tejto téme. Vzhľadom na fakt, že sa problémy s životným prostredím spomínajú čím ďalej, tým viac myslia si, že riziká, ktoré hrozia pri nezodpovednosti si každý uvedomuje a aspoň nejakými zmenami v životnom štýle sa snaží životné prostredie ochraňovať.
Ďalšou témou v podaní Ing. Milana Litvu bola Platná legislativa v SR. Upozornil na Zákon č. 79/2015 Z. z., Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä na § 2 Odpad. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Podrobne rozviedol aj vykonávaciu vyhlášku k uvedenému zákonu a upozornil tiež na rozdiely v zákone medzi Slovenskou republikou a Českom. V závere upozornil na zákon č. 329/2018 Z. z., Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo štvrtom vstupe vystúpili Ing. Robin Liška a Martin Markuljak s prezentáciou Optimalizace odpadového hospodářství . Vo svojom vystúpení predstavili postup a formu riešenia:
1. Fyzická analýza odpadu - voliteľná
2. Vstupná analýza – individuálny výber najlepšieho riešenia
3. Návrh a implementácia systému
4. Osveta mezi občanmi
5. Kampaň “predchádzanie vzniku odpadu”
6. Priebežné vyhodnocovanie
V rámci týchto prieskumov zistili, že až 84% odpadu je možné vytriediť, čo tvorí 56,97% bioodpad, 15,69% TKO, 8,17% plast, 4,90% sklo, 4,52% papier, 3,59% ostatný odpad, 3,34% textil a obuv, 2,80% kov a 1,04% stavebný odpad.
Prednášku potvrdila vo svojom vystúpení v rámci bodu "Príklady dobrej praxe" aj Ing. Anna Mikošková pod názvom "Cesta změny" z obce Prostřední Bečva. Posledný vstup patril Ing. Eve Mališovej s predstavením projektu "Čisté mesto očami detí", ktorý realizovalo mesto Turčianske Teplice na zapojenie občanov do separovania odpadu rôznymi kampaňovými aktivitami.

DRUHÝ DEŇ, 20.11.2019
Druhý deň workshopu patril príkladom dobrej praxe. Účastníci workshopu navštívili skládku TKO, ktorá je vlastníctvom 25 obcí horného Turca a mesta Turčianske Teplice združených v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia. Nepochybne zaujímavá bola aj návšteva Vodného diela Turček. Účastníci sa prešli chodbami popod vodné dielo a navštívili aj velín a úpravňu vody.