Záverečný seminár - Podporou cestovného ruchu k ekonomickej prosperite

Koncom decembra minulého roku bol v Turčianskych Tepliciach ukončený projekt s názvom Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickém prosperity, ktorý bol realizovaný vďaka Partnerstvu Horného Turca a veľvyslanectvu USA v SR. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie Turiec, ktorí pomáhajú sociálne slabším a majú záujem spolupracovať aj na programoch iných partnerov z regiónu horný Turiec. Súčasťou stretnutia bola aj výstava výtvarných prác a fotografií zdravotne postihnutých detí zo špeciálnej triedy z Turčianskych Teplíc.
PhDr. Ľuba Vávrová, CSc, odborná poradkyňa projektu, zhodnotila spoluprácu s partnermi a jednotlivými aktérmi v obciach. Zdôraznila fakt, že projekt sa uskutočnil v náročnom období, posun jednotlivých aktivít bol spôsobený parlamentnými i komunálnymi voľbami, no najmä povodňami, ktoré tento rok zasiahli mestá a obce v Turci. Vyzdvihla dobrú spoluprácu s jednotlivými projektovými tímami pod vedením starostov a zastupiteľov miest a obcí, no najmä občanmi a podnikateľmi aktívne sa zapájajúcimi do projektu novými návrhmi.
Ďalší odborný poradca projektu, Rastislav Tarhaj, vyzdvihol dobrú spoluprácu Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec s jednotlivými obcami okresu horného Turca. Upozornil na vytvorenie Regionálnej rozvojovej agentúry stred, ktorej činnosť sa zameriava na túto oblasť. Agentúra plánuje uchádzať sa o dotáciu na činnosť v roku 2011 na metodickú pomoc, prípravu projektov, budovanie partnerstiev a individuálne poradenstvo obciam. Obdobná agentúra,RRA Dolný Turiec, vznikla aj na dolnom Turci.
Okrem pochvalných slov zaznela aj konštruktívna kritika,diskutované boli najmä finančné problémy pri realizácii projektov. Spolufinancovanie projektov obcami je častokrát vyššie ako 5%, rozpočet projektu býva krátený, čo spôsobuje, že schválené prostriedky nie sú na realizáciu zámerov dostačujúce. Okrem toho je doba finančného zúčtovania projektov z EÚ pre prijímateľov neprimerane dlhá a naopak termíny od vyhlásenia výziev po ich predloženie, najmä u projektov, ku ktorým treba prikladať ďalšie dokumenty ako stavebné povolenie a rôzne potvrdenia od inštitúcií, nepostačujúce. Prácu by zjednodušila jednotnosť formulárov a jednoduchšia štruktúra projektov.
Počas realizácie projektu Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickém prosperity sa ukázala potreba zamerať sa na rozvoj cestovného ruchu a čistotou prostredia, jednotný dizajn, úpravu obcí, fasád domov a okolia i spoločnú propagáciu regiónu. Dôležité je hľadať spoločné cesty skôr než príde ku krízovým situáciám ako v prípade povodní, ktoré zasiahli aj horný Turiec.
Zaznela aj nutnosť vytvoriť fungujúcu infraštruktúru so združeniami, podnikateľskými subjektmi a samosprávami, k čomu je potrebná komplexná spolupráca, jednotiaci prvok regiónu, dlhodobá koncepcia pre horný Turiec, ale aj spolupráca s okolitými regiónmi na prepojení turisticky zaujímavých miest.
Hornému Turcu chýba identita. V diskusii zaznela aj kritika na Mesto Turčianske Teplice, ktoré nepomáha podnikateľom v cestovnom ruchu, práve naopak, na rok 2011 poslanci MZ zvýšili miestnu daň za ubytovanie o 100%, čím zhoršili podmienky podnikani a konkurencieschopnosťv tejto oblasti.
Koordinátorka projektu, Ing. Eva Mališová, zhrnula možné riešenia. Jedným z nich je vytvorenie pracovného miesta pre aspoň jedného pracovníka na profesionálne zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu v rámci spoločného obecného úradu, ako aj
príprava podmienok na založenie klastra cestovného ruchu s postupným zapojením podnikateľských subjektov z regiónu.
Spoločným menovateľom diskusii i celého projektu sa stala myšlienka, že aj
v najťažších podmienkach sa dajú robiť zaujímavé a pre ekonomický rozvoj obcí dôležité veci.
Miriam Hechelmann - Lettrichová/