Otvárací seminár - TRANSPARENTNÉ A ZODPOVEDNÉ BUDOVANIE EKONOMICKEJ PROSPERITY

Partnerstvo Horného Turca, je nezávislé, otvorené a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Hlavné zameranie združenia je na budovanie kapacít, partnerstiev, inovácií, výmenu skúseností, spoluprácu, sieťovanie, projektový manažment, so zameraním na celkový regionálny rozvoj a udržateľnosť.
Partnerstvo Horného Turca získalo v máji 2010 grant od Americkej ambasády na projekt Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickej prosperity.

Projekt je zameraný na posilnenie vedomostí a zručností expertov miestnej samosprávy a regionálneho rozvoja v transparentnosti a zodpovednosti vo vzťahu k procesom budovania ekonomickej prosperity v regióne Horného Turca. Projekt podporí tréningové aktivity a diskusie v 10 obciach s účasťou minimálne 5 rôznych zainteresovaných strán (1 zástupca samosprávy, 1 zástupca MVO, resp. neziskového sektora napr. SČK, DHZ, dôchodcovia a pod., 1 zástupca z podnikateľského sektora obce, 1 aktívna fyzická osoba z obce, 1 zástupca z radov mládeže) v tvorbe nových rozvojových projektov v regióne Horný Turiec.
Aktivity projektu pozostávajú z úvodného 1,5 dňový tréningu pre účastníkov z 10 obcí s účasťou minimálne 5 rôznych zainteresovaných strán v tvorbe nových rozvojových projektov v regióne Horný Turiec a z 20 konzultácií dvoch expertov pri tvorbe vlastných rozvojových projektov. Záverečná konferencia bude prezentovať výsledky projektu. Využijeme tiež prípady z rozvoja vidieka v USA – 3 budú vybrané, preložené a použité v rámci projektu. Výsledky z 10 obcí budú prezentované v písomnej podobe na záverečnej konferencii a tiež na web stránkach všetkých zainteresovaných partnerov. Celý projekt a každá aktivita bude zameraná na budovania ekonomickej prosperity v regióne a zároveň na transparentnosť a zodpovednosť, so zapojením minimálne 5 rôznych zainteresovaných strán z príslušnej obce.

Opodstatnenie projektu vidíme v:
•Posilnení vedomosti a zručnosti v príprave vlastných projektov zapojených obcí do projektu,
•Zapojené obce získajú nové skúsenosti a aktuálne informácie o projektovom manažmente a o grantových schémach v SR,
•Podpore účasti občanov v projektových tímoch, čo následne podporí aktivity projektu LEADER,
•Zapojené obce budú mať pripravený nový projekt rozvoja obce za pomoci expertov, s ktorým sa budú môcť uchádzať o finančnú podporu z niektorých grantových schém.

Kritéria výberu obcí do projektu:
1.Zabezpečiť účasť na všetkých aktivitách 5 ľudí z obce (1 zástupca samosprávy, 1 zástupca MVO, resp. neziskového sektora napr. SČK, DHZ, dôchodcovia a pod., 1 zástupca z podnikateľského sektora obce, 1 aktívna fyzická osoba z obce, 1 zástupca z radov mládeže),
2.Zaviazať sa na absolvovanie všetkých aktivít
3.Navrhnúť a spracovať projekt zameraný na rozvoj obce so zapojením všetkých zainteresovaných strán

Ing. Eva Mališová, manažérka projektu/