Diskusné príspevky zo záverečného seminára projektu "TRANSPARENTNÉ A ZODPOVEDNÉ BUDOVANIE EKONOMICKEJ PROSPERITY"

Diskusné príspevky k navrhovaným rozvojovým programom horného Turca zo záverečnej konferencie zástupcov a lídrov obcí k rozvojovým programom obcí
dňa 20.12.2010 v Penzióne Panda v Turčianskych Tepliciach

Ing. Eva Mališová, koordinátorka projektu

privítala prítomných a stručne uviedla projekt Transparentné a zodpovedné budovanie ekonomickej prosperity, podporený Americkou ambasádou v SR a uviedla odborných konzultantov projektu. Zároveň predstavila aj ďalších hostí, členov Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie Turiec, ktorí pomáhajú sociálne slabším a majú záujem spolupracovať aj na programoch iných partnerov z regiónu horný Turiec.

PhDr. Ľuba Vávrová, odborná poradkyňa projektu

zhodnotila spoluprácu s partnermi a aktérmi projektu v jednotlivých obciach. Upozornila na ťažký rozbeh projektu z objektívnych príčin (povodne, parlamentné voľby, komunálne voľby). Vyzdvihla dobrú spoluprácu s jednotlivými projektovými tímami a najmä občanmi a podnikateľmi v jednotlivých obciach, ktorí sa aktívne zapájali do projektu novými návrhmi. Po komunálnych voľbách je možné vyhádzať z navrhovaných aktivít so zapojením nových obecných zastupiteľstiev, poslancov, podnikateľov a ďalších aktérov obce. Výstupy sú dané aj so zámermi a grantovými programami. Potrebné je vytvoriť si vlastné priority a s tými začať. Aj v najťažších podmienkach sa dajú robiť konkrétne veci; treba využiť ochotu dobrovoľníkov. Upozornila na výzvu Centra pre filantropiu so zameraním na ochranu životného prostredia s termínom predloženia žiadostí o 12.1.2011. Zároveň upozornila na možnosti medzinárodných projektov, ktoré sú však finančne náročnejšie a musí byť doň zapojených viac obcí, resp. celý región. Navrhla vytvoriť si vlastný zásobník projektov obce.

Rastislav Tarhaj, odborný poradca projektu

zhodnotil spoluprácu s piatimi obcami a realizáciu projektov v uplynulom období. Vyzdvihol dobrú spoluprácu Regionálnej rozvojovej agentúry Turiec s jednotlivými obcami okresu horného Turca. Upozornil na vytvorenie Regionálnej rozvojovej agentúry stred, ktorej činnosť sa zameriava na horný Turiec. Agentúra plánuje uchádzať sa o dotáciu na činnosť v roku 2011 a to na metodickú pomoc, prípravu projektov, budovanie partnerstiev, individuálne poradenstvo obciam a pod. Obdobná agentúra (RRA Dolný Turiec) vznikla aj v dolnom Turci.

Nataša Tereková, predsedníčka OZ Kvitnúca nádej

informovala o podpore projektov v sociálnej oblasti pre deti zo špeciálnej školy v Hornej Štubni a DSS Martin. Projekty budú realizované aj v spolupráci s Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie Turiec.

Jarmila Ižipová, starostka obce Háj

vyzdvihla dobrú spoluprácu s RRAT a zároveň upozornila na problémy pri realizácii projektov najmä po finančnej stránke. Spolufinancovanie projektov je častokrát vyššie ako 5%. Najmä ak je rozpočet projektu krátený a schválené prostriedky nie sú na realizáciu zámerov nedostačujúce. Navyše platby chodia oneskorene, resp. doba finančného zúčtovania projektov z EÚ je pre prijímateľov neprimerane dlhá, čo hraničí s nezodpovedným prístupom štátu voči predkladateľom projektov. Upozornila aj na krátke termíny od vyhlásenia výziev po ich preloženie najmä u projektov, ku ktorým treba prikladať ďalšie dokumenty ako stavebné povolenie, rôzne potvrdenia od inštitúcií a pod. Formuláre na predkladanie projektov by mali mať jednotnú štruktúru a byť jednoduchšie.

Elena Schererová, starostka obce Malý Čepčín

upozornila na problémy s čerpaním prostriedkov z EÚ ale aj na názory a tlak občanov, ktorí dostávajú skreslené informácie z médií.

Ing. Jaroslav Mališ, Turčianske Teplice

upozornil, že veľké investičné projekty, ktoré sa týkajú najmä miest, alebo veľkých združení, využívajú najmä veľké organizácie, ktoré na nich participujú. Navrhol venovať pozornosť projektom, ktoré ovplyvňujú obyvateľstvo, pomôžu vyburcovať občanov obce, aby nečinnosťou nekazili región. Potrebné je zamerať sa na rozvoj cestovného ruchu aj čistotou, jednotným dizajnom, úpravou obcí, fasád domov, úpravou okolia a spoločnou propagáciou. Potrebné je hľadať spoločné cesty skôr ako príde ku krízovým situáciám ako v prípade povodní, ktoré zasiahli aj horný Turiec.

Mgr. Miriam Hechelmann, Turčianske Teplice

nadviazala na predchádzajúce diskusné príspevky s návrhom vytvoriť fungujúcu infraštruktúru so združeniami, podnikateľskými subjektmi a samosprávami, ktoré by sa nemuseli podieľať finančne. Zjednotiť propagáciu regiónu, k čomu je potrebná komplexná spolupráca, potrebný je jednotiaci prvok regiónu, dlhodobá koncepcia pre horný Turiec, ale aj spolupráca s okolitými regiónmi na prepojení turistických a cyklistických trás.

Ing. Ľubica Turčanová, Turčianske Teplice

potvrdila, že regiónu horný Turiec chýba identita a spoločná propagácia. Mesto Turčianske Teplice nepomáha podnikateľom v cestovnom ruchu, práve naopak. Na rok 2011 poslanci MZ zvýšili miestnu daň za ubytovanie o 100% (na 1€), čím zhoršili podmienky podnikania v tejto oblasti.

Ing. Beáta Gáborová, Turčianske Teplice

informovala o spoločnej propagácii regiónu, keď pracovala na okresnom úrade na odbore regionálneho rozvoja. Na základe požiadaviek regiónu je potrebné túto prácu profesionalizovať.

Rastislav Tarhaj, odborný poradca projektu

upozornil na Zákon o podpore cestovného ruchu, v rámci ktorého je možné v roku 2011 založiť kláster cestovného ruchu. Podmienkou je založenie klástra v území 5 obcí, ktoré majú spoločný kataster a 50 tis. prenocovaní ročne. Kľúčovým hráčom je mesto Turčianske Teplice vďaka klientom SLK. Podnikateľské subjekty sa však môžu pripojiť až v ďalšej fáze. V nasledujúcom roku (2012) by sa kláster mohol uchádzať o dotáciu zo štátu až do výšky 50% rozpočtu.

Ing. Jaroslav Mališ, Turčianske Teplice

Na základe predchádzajúcich diskusných príspevkov navrhol, aby sa zvážilo vytvorenie pracovného miesta pre aspoň jedného pracovníka na profesionálne zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu v regióne horný Turiec v rámci spoločného obecného úradu. Uvedený pracovník by mohol byť nápomocný pri koordinácii aktivít a propagácie s jednotlivými obcami, podnikateľmi a združeniami v CR. Uviedol, že v predchádzajúcom období bol záujem založiť kláster CR spolu s mestom Martin. Podporil návrh vytvorenia klástra CR pre horný Turiec.

Mgr. Miriam Hechelmann, Turčianske Teplice

vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je problematická spolupráca s mestom Turčianske Teplice, jediná cesta je, aby sa zvyšok okresu zjednotil a predložil tento návrh ako hotový predstaviteľom mesta Turčianske Teplice. Podporila myšlienku profesionalizácie aktivít v CR.

Ing. Eva Mališová, koordinátorka projektu

Na základe obáv starostov obcí o ťažkú priechodnosť vytvoriť pracovné miesto v rámci spoločnej obecnej úradovne (SOÚ) upozornila, že v zmysle zakladateľskej zmluvy všetky obce ako aj mesto majú rovnocenné postavenie a preto môžu samy navrhnúť takúto alternatívu a pokiaľ bude za tento návrh väčšina, ostatní ho musia akceptovať, rovnocenne sa na nákladoch, ale aj výnosoch podieľať ale tiež rovnocenne využívať.

ZÁVER

PhDr. Ľuba Vávrová, odborná poradkyňa projektu
zhodnotila spoluprácu a výsledky projektu nasledovne:
– 80% navrhovaných aktivít v obciach sa týka cestovného ruchu, v ktorom vidia svoj ekonomický rozvoj,
– z projektu vzišla požiadavka na profesionálneho pracovníka v CR,
– nápomocným partnerom pre obce môžu byť Partnerstvo Horného Turca a Regionálna rozvojová agentúra stred,
– na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti voči regiónu je potrebné o týchto návrhoch hovoriť a presadzovať ich.

Na záver sa prítomní účastníci záverečnej konferencie projektu zhodli na týchto požiadavkách:
– Vytvoriť pracovné miesto pre aspoň jedného pracovníka na profesionálne zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu v regióne horný Turiec v rámci spoločného obecného úradu.
– V roku 2011 pripraviť podmienky na založenie klástra cestovného ruchu pre horný Turiec a postupne doň zapojiť aj podnikateľské subjekty z regiónu. V roku 2012 pokúsiť sa o získanie dotácie zo štátu na prevádzku klástra, z čoho môže byť financovaný aj profesionálny zamestnanec.